Oslobodenie Červenou armádou, Petrova Ves

Červená armáda oslobodila Petrovu Ves 8. apríla 1945. Počas bojov pri prechode frontu padlo v Petrovej Vsi 22 sovietskych vojakov a 1 dôstojník. Boli pochovaní v záhrade u Boltizárov a po exhumácii boli ich pozostatky prevezené na Slavín. Na cintoríne v obci je zachovaný obnovený náhrobok nad hrobom neznámeho sovietskeho vojaka. 

Na budove kultúrneho domu je pamätná tabuľa vyjadrujúca vďaku sovietskej armáde za oslobodenie obce. Je asi z roku 1971.

 

Vlasta Kumpanová: Petrova Ves, Petrova Ves 1993, str. 11

contentmap_plugin

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave